Bài đăng

Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật di truyền

Trình bày các khái niệm liên quan đến chuỗi cung ứng, các yêu cầu về quản trị chuỗi cung ứng và các cách tiếp cận trước đây đặc biệt là việc sử dụng giải thuật di truyền. Nghiên cứu mô hình toán học của bài toán. Tìm hiểu về giải thuật di truyền và chi tiết việc áp dụng giải thuật di truyền để giải bài toán: thuật giải di truyền (ý tưởng của thuật toán di truyền, các vấn đề cơ bản về thuật toán di truyền); thuật giải di truyền giải bài toán thiết kế chuỗi cung ứng (sự biểu diễn của cá thể, hàm đo độ thích nghi, các toán tử di truyền)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8169

Các phương pháp tính tích phân và ứng dụng

Trình bày định nghĩa nguyên hàm, tích phân, một số định lý và đặc biệt khai thác một số tính chất của lớp hàm cần tính tích phân, công thức Newton-Leibniz, các lớp hàm khả tích, định lý về giá trị trung bình. Trình bày các phương pháp tính tích phân, vận dụng vào giải một số ví dụ minh họa; khai thác triệt để các lớp hàm đặc biệt để đưa các tích phân tính toán phức tạp, cồng kềnh về các tích phân tính toán đơn giản. Ứng dụng của tích phân trong đại số và giải tích, ứng dụng của tích phân trong hình học, ứng dụng của tích phân trong đời sống.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9102

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ

Tổng quan kiến thức cơ sở về lý thuyết tập mờ và số mờ. Giới thiệu phƣơng pháp mới để đánh giá bài làm của học sinh sử dụng tập mờ. Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách sử dụng hàm thuộc và luật mờ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9392

Dạy học phân hóa chủ đề bất đẳng thức cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức

Trình bày các khái niệm cơ bản về bất đẳng thức cũng như các tính chất của bất đẳng thức. Trình bày một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức sử dụng bất đẳng thức Cauchy, trong đó đưa ra các phương pháp như: Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Cauchy cơ bản; Phương pháp sử dụng trực tiếp bất đẳng thức Cauchy; Phương pháp thêm bớt hằng số; Phương pháp thêm bớt biểu thức chứa biến; Phương pháp nhóm các số hạng; Phương pháp sử dụng kĩ thuật Cauchy ngược dấu. Trình bày cách từ miền giá trị của biến số để tìm ra miền giá trị của hàm số, từ đó xác định được điểm cực trị của hàm số trong miền giá trị để chứng minh bất đẳng thức. Trình bày phương pháp sử dụng các hệ thức lượng giác hoặc biến đổi bất đẳng thức trở thành các hệ thức lượng giác quen thuộc để chứng minh bất đẳng thức. Trình bày phương pháp lựa chọn hàm số từ bất đẳng thức để từ đó qua đạo hàm ta thấy được chiều biến thiên trong một khoảng xác định để chứng minh bất đẳng thức ban đầu. Trình bày phương pháp biến đổi bất đẳng thức …